• +420 597 329 313
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Název Popis Řešení Odkaz Kód
Výzkum materiálu, výrobních technologií a metodik ověřování nádob pro skladování a transport vodíku, zemního plynu a bioplynu včetně stanovení podmínek používání Výzkum a vývoj zkušebních metod a modelů predikce životnosti pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dvojkolí. Tyto metody musí umožnit verifikaci vývoje dvojkolí pro vysokorychlostní vlakové jednotky s provozní rychlostí nad 300 km/hod v co nejkratší dob  2007-2009  http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=2A-2TP1%2F023  2A-2TP1/023
Vývoj čidla pro měření teploty taveniny Al Cílem projektu je způsob řešení umožňující dlouhodobé využití snímače v kombinaci s tepelnou trubicí, která vytváří jeho ochrannou jímku. Ona sama pak bude dostatečně chráněna vznikajícími nánosy. Kovová trubice bude na rozdíl od keramických materiálů  2008-2010 http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=FI-IM5%2F251 FI-IM5/251
Nové technologie zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti tlakových systémů a ocelových konstrukcí Výzkum nových technologií navrhování, monitorování a vyhodnocování spolehlivosti a bezpečnosti tlakových systémů, ocelových konstrukcí válcovacích stolic a listů. Uplatnění nově navržených výsledků výzkumu tvorby designových kritérií navrhování konstrukcí a zařízení zvyšuje jejich bezpečnost nejen při statickém a časově proměnlivém dlouhodobém zatěžování, ale i při krátkodobém přetížení teplotou nebo dynamickým rázem, ke kterému může dojít při mimořádných událostech, jakými jsou přírodní katastrofy nebo teroristické útoky. V této souvisloti jsou v projektu navrhovány nové metody kvantifikace zbytkové únosné bezpečnosti jen po nezbytbě nutnou dobu evakuačních prací. 2006-2011 http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=2A-1TP1%2F107 2A-1TP1/107
Nové metody designu spolehlivosti a bezpečnosti ocelových konstrukcí a tlakových systémů Projekt je orientován na výzkum nových metod navrhování ocelových konstrukcí a tlakových systémů s vyšší úrovní spolehlivosti a bezpečnosti. Vychází ze simulace působení degradačních procesů konstrukčních materiálů, založené na výsledcích monitoringu stavu konstrukce během její exploatace. Využití těchto metod nejen při designu nových konstrukcí, ale i při odhadu zbytkové životnosti může vést k výrazným ekonomickým úsporám. Nové konstrukční metody jsou založeny na pravděpodobnostních analýzách vztahumikrostrukturních parametrů oceli a jejich mechanických vlastností a simulují s využitím moderních statistických metod úroveň lokalizovaného poškození konstrukce v jejích kritických místech až po mezní stav selhání. Technické využití těchto metod umožňuje řízenou kontrolu spolehlivosti a bezpečnosti konstrukcí a zařízení ve vztahu k provozním podmínkám, strukturnímu stavu a mechanickým vlastnostem konstrukčních materiálů a době provozu. Řešení projektu má kromě těchto zásadních i další neméně 2007-2009 http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA101%2F07%2F1569 GA 101/07/1569
Optimalizace technologických parametrů a chemického složení legovaných ocelí s vysokými užitnými charakteristikami Projekt řeší výzkum a vývoj nových značek ocelí, případně optimalizace užitných vlastností a vliv analýz vybraných prvků u dosud vyráběných značek ocelí s cílem snížit spotřebu dezoxidačních a legujících přísad. Současně bude optimalizována technologie odsíření oceli, což přispěje ke zlepšení čistoty oceli. Následně bude proveden výzkum a vývoj nových jakostních stupňů trubek využitelných pro náročnější prostředí, zejména s vyšším obsahem sirovodíku. Zavedením výroby těchto značek ocelí dojde ke zvýšení užitných vlastností bezešvých trubek a pásů k růstu přidané hodnoty a růstu objemu exportu. Průběžný výzkum a vývoj optimalizačních fyzikálně-matematických modelů bude zajišťovat statistické hodnocení vzájemných souvislostí mezi chemickým složením, technologickými parametry, mikrostrukturními charakteristikami a vybranými mechanickými vlastnostmi legovaných ocelí s vysokými užitnými charakteristikami, používaných při výrobě bezešvých trub a pásů 2008-2010 http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=FT-TA5%2F143 FT-TA5/143
Zkušební metody a modely predikce životnosti pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dvojkolí Výzkum a vývoj zkušebních metod a modelů predikce životnosti pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dvojkolí. Tyto metody musí umožnit verifikaci vývoje dvojkolí pro vysokorychlostní vlakové jednotky s provozní rychlostí nad 300 km/hod v co nejkratší době dle  2008-2011 http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=2A-3TP1%2F110 2A-TP1/110
Nové přístupy navrhování energetických zařízení a ocelových konstrukcí s vysokými užitnými parametry Projekt je zaměřen na identifikaci poškozovacích dějů zařízení, na přístupy pro navrhování zařízení s vysokými užitnými parametry a metody vyhodnocení zkoušek mechanických vlastností. Rozvoj nových a modifikace stávajících postupů matematicko-kvantitativního  2009-2012 http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=FR-TI1%2F086 FR-TI1/086
Výzkum a vývoj konstrukčních prvků vysokotlakých čerpadel Cílem je vyvinout a vyrobit prototyp nové generace vysokootáčkových vysokotlakých čerpadel abnormálních parametrů s výsokou účinností a extrémně vysokou spolehlivostí a životností. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vyvinout výpočtové metody umožňujícíc  2011-2013 http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=FR-TI3%2F051 FR-TI3/051
Procesy přípravy a vlastnosti vysoce čistých a strukturně definovaných speciálních materiálů Výzkumný záměr je směrován na komplexní řešení problematiky procesů přípravy, studia vlastností a degradace vysoce čistých a strukturně definovaných speciálních materiálů. Zahrnuje a propojuje všechny etapy spojené s přípravou materiálů krystalizačními pjejí  2005-2011 http://www.isvav.cz/h11/researchPlanDetail.do;jsessionid=B7DCC426319569EB82635D5F87C776ED?rowId=MSM6198910013 MSM 6198910013
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum – vedoucí Programu 4 – Nové zdroje pevnosti a houževnatosti konstrukčních ocelí pro náročné technologické aplikace Cílem projektu Regionálního materiálově technologického výzkumného centra je vybudovat laboratoře a týmy, které budou vyvíjet, připravovat, zkoumat a optimalizovat pokročilé materiály a technologie jejich přípravy pro aplikační sféru. Činnost RMTVC bude  2010-2013 http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=ED0040%2F01%2F01 CZ 1.05/21.00/01.0040 (CED0040/01/01)
Nové metody hodnocení úrovně poškození materiálů při odhadu zbytkové životnosti konstrukcí Projekt řeší nové přístupy v hodnocení pevnostních charakteristik a lomové houževnatosti konstrukčních částí. Aplikace navržených metod má výrazné ekonomické efekty. Zásadní předpokládané výsledky navrhovaného projektu spočívají v možnostech řízeného  2012-2016 http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=TA02011179 TA0211179
Vytvoření kanceláře konsorcia PROGRES 3 na podporu přeshraniční spolupráce Účelem projektu je zajištění chodu kanceláře tak, aby byly vytvářeny podmínky k maximálnímu propojení jednotlivých univerzit v oblasti vědy a výzkumu s možností efektivnějšího využití výzkumného potenciálu zainteresovaných univerzit a zlepšení vzájemné  2013-2016 https://www.isvav.cz/projectDetail.do;jsessionid=EBBBA4BE87E2EEBDE8EFEF0D2198C1F3?rowId=LE13011 LE13011
Nové metody hodnocení spolehlivosti ocelových konstrukcí energetických zařízení vystavených působení degradačních procesů Cílem projektu je prohloubení stávající vědecko-výzkumné spolupráce Yokohama National University – Faculty of Engineering a JNES, transfer poznatků v oblasti materiálového inženýrství na pracoviště VŠB TUO spojená s rozvojem laboratoří vybudovaných za  2014-2015   MK933452B